Onze diensten

Estheticon is een compact adviesbureau op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling. Onze focus ligt primair op het adviseren en ondersteunen van opdrachtgevers in het financieel-economische proces. Zo worden we met grote regelmaat ingeschakeld voor het opstellen, controleren en bewaken van grond- en vastgoedexploitaties. Tegelijkertijd worden we gewaardeerd omdat onze kennis en expertise nadrukkelijk verder reiken dan dat. Ook ontwikkelstrategie, waardebepaling, haalbaarheidsonderzoek, risicomanagement en projectmanagement behoren tot ons dienstenpakket.

 

Planeconomie en gebiedsontwikkeling

Een gebiedsontwikkelingsproject, hoe klein of groot ook, staat nooit op zich. Het is ingebed in zijn omgeving. Daarom plaatsen wij projecten altijd in een breder perspectief. Voor ons behelst planeconomie dan ook meer dan het berekenen, samenstellen en presenteren van cijfers. Het betekent vooral zorgen voor de best mogelijke balans tussen alle aspecten rondom gebiedsontwikkeling. Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor de grondexploitatie. Het is het fundament van gebiedsontwikkeling waar tal van disciplines samenkomen: van stedenbouw tot civiele techniek en van volkshuisvesting tot juridische zaken en grondverkoop.

Door onze technische achtergrond en brede werkervaring hebben wij affiniteit met al die disciplines. Dat stelt ons in staat om ze, in elke fase van het project, te voorzien van relevante managementinformatie. Denk aan informatie die nodig om de best mogelijke strategische keuzes te maken of onderhandelingen adequaat te onderbouwen. Alle bij een project betrokken disciplines hebben immers behoefte aan sturing en financiële kaders. En dat is precies wat Estheticon levert. Niet alleen in de vorm van getallen, maar ook datgene wat achter die getallen schuil gaat: de inhoud.

 

Haalbaarheidsonderzoek

Niet alle plannen of deelplannen zijn meteen uitvoerbaar. Verwachting en werkelijkheid lopen nogal eens uiteen. Vaak als gevolg van een spanningsveld tussen financiën, tijd en kwaliteit. Vandaar dat Estheticon bij voorkeur al een vroeg planstadium wordt ingeschakeld. De financieel-economische component speelt tenslotte een cruciale rol bij de uitvoerbaarheid van de plannen. En dus zorgen wij al vanaf de start voor inzicht in de financiële haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling, herstructurering, locatiekeuze of vastgoedontwikkeling.

In deze fase zoeken we de verbinding met alle relevante disciplines. Binnen de organisatie van de opdrachtgever en/ of de samenwerkingsverbanden binnen ons netwerk. Het stelt ons in staat om de bandbreedte van de mogelijkheden zorgvuldig te onderzoeken en af te wegen. Maar ook kijken we, indien nodig,naar slimme constructies die de financiële haalbaarheid kunnen vergroten. Kleine, ogenschijnlijk eenvoudige optimalisaties in strategie of ontwerp vormen vaak de sleutel tot een haalbaar plan. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke bron van informatie voor de besluitvorming en worden tijdens de uitvoering gebruikt om strategische alternatieven (opnieuw) af te wegen.

 

Risicomanagement

Gebiedsontwikkeling is een complex en langdurig proces vol onzekerheden en risico’s. Denk aan veranderende marktomstandigheden, rentewijzingen, onvoorziene milieu- en omgevingsaspecten of nieuwe samenwerkingsvormen. Vaak lopen projecten met een grondexploitatie daardoor anders dan verwacht. Risicomanagement is daarmee de sleutel tot succesvolle projecten en processen. Door mogelijke knelpunten vroegtijdig te signaleren en te classificeren helpen we opdrachtgevers om risico’s te beheersen en te minimaliseren. Zo ontwikkelen we reële parameters en procedures die bijdragen aan een solide financiële basis van een project.

Vanzelfsprekend adviseren wij ook over effectieve beheersmaatregelen en de implementatie daarvan in de (project)organisatie. Daarbij maken we optimaal gebruik van onze kennis over bouwkosten, civiele techniek en vastgoedontwikkeling. Tevens bieden we ondersteuning bij het creëren van bewustwording en draagvlak bij belanghebbenden. Dat doen we onder meer door het organiseren en begeleiden van risicosessies. Eenvoudige en korte sessies, met vaak de grondexploitatie als invalshoek, waarin we de risico’s en de te nemen maatregelen voor hen inzichtelijk maken.

 

Vastgoedontwikkeling

Voor het welslagen van een vastgoedontwikkelingsproject is de financiële component van doorslaggevend belang. Of het nu gaat om nieuwbouw of herbestemming van bestaande bouw. Een businesscase moet dus niet alleen goed doordacht, maar vooral ook goed doorgerekend zijn. Estheticon ondersteunt opdrachtgevers bij het maken van een (financieel ) haalbare businesscase. Daarmee leggen we de basis voor het nemen van onderbouwde investeringsbeslissingen. Anders gezegd: we helpen overheden en vastgoedontwikkelaars op weg in hun keuze voor een gebouw en/of een locatie. Met een scherp inzicht in investerings- en exploitatiekosten, opbrengsten, kansen en risico’s als voornaamste aandachtspunt.

 

Data-analyse en GIS

De energietransitie, aardbevingsproblematiek en bevolkingskrimp zijn maatschappelijke opgaven die een duidelijk raakvlak hebben met gebiedsontwikkeling. Ze hebben per slot van rekening een flinke impact op vastgoedontwikkeling, de openbare ruimte en de vernieuwing ervan. Maar wat gebeurt waar? Waar liggen mogelijkheden voor waardevolle en rendabele investeringen? En vooral: wat is de verhouding tussen kosten en ambities?

Estheticon brengt voor opdrachtgevers de regionale effecten van genoemde actuele thema’s in kaart. Wij maken daarbij onder meer gebruik van data-analyse en geo-informatiesystemen (GIS). Door data te verzamelen, te verwerken en te interpreteren ontstaan doorgaans nieuwe inzichten die bijdragen aan een beter projectresultaat. Met een geografisch informatiesysteem kunnen we daarnaast geografische objecten visualiseren en combineren met andere data. Ruimtelijke relaties worden zo zichtbaar gemaakt, waardoor opdrachtgevers beslissingen beter kunnen onderbouwen. Met een efficiënt en effectief planvormingsproces als prettig gevolg.

 

Privacy-statement-Estheticon-2020